ÖRGÜT İKLİMİNİN İŞ TATMİNİ ÜZERİNE ETKİSİ: ZİNCİR RESTORAN İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Author :  

Year-Number: 2023-12
Yayımlanma Tarihi: 2023-07-04 16:32:08.0
Language : Türkçe
Konu : Turizm
Number of pages: 42-72
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çağımızda örgütsel ilişkiler ve yönetim, insan hayatının önemli bir kısmını ve sosyal bilimler alanında çalışan araştırmacıların ilgi duydukları bir alanı oluşturmaktadır. Hızla değişim sürecinde olan örgütler, araştırmacılar tarafından çok yönlü biçimde irdelenmektedir. Alan yazındaki bu araştırmalar sayesinde amaç, çalışan bireyler için elverişli bir çalışma ortamı hazırlamanın yanı sıra işverene ait kurumun etkinliğini, verimliliğini ve marka algısını artırmaktır. Bu konudaki çalışmalarda en önemli kavramlar arasında “örgüt iklimi” ve “iş tatmini” bulunmaktadır. Örgütsel yapının belirlenmesi ve personelin çalışma motivasyonunun geliştirilmesi açısından bu kavramlar önem taşımaktadır. Bu çalışmadaki amaç, Türkiye’de faaliyet gösteren zincir restoran işletmelerinde çalışanların çalıştıkları kurumdaki örgütsel iklimin sahip oldukları iş tatminlerine olan etkisini ortaya koymaktır. Ayrıca Türkiye’de bulunan zincir restoran işletmelerindeki örgütsel iklim yapılarının ve buradaki çalışanların iş tatmininin ne ölçüde olduğu ve bu ölçünün çalışanların demografik özelliklerine göre farklılık durumunun tespiti de çalışmanın amaçlarındandır. Çalışma 2022 yılında Türkiye’de faaliyet gösteren zincir restoran işletmelerinde çalışan personele çevrimiçi anket uygulanarak yürütülmüştür. Elde edilen veriler paket program (IBM SPSS) kullanılarak analiz edilmiş olup normallik, geçerlik, güvenilirlik analizleri sonrası frekans, ANOVA ve T-test ile araştırma için oluşturulan hipotezler test edilmiştir. Analizler sonucunda örgüt iklimine sahip olan zincir restoran işletmelerindeki personelin iş tatmininin bu örgüt yapısından yüksek oranda etkilendiği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

In our age, organizational relations and management constitute an important part of human life and an area of interest for researchers working in the field of social science. Organizations, which are in the process of rapid change, are examined by researchers in a multi-faceted way. Thanks to these studies in the literature, the aim is to increase the efficiency, productivity and brand perception of the employer's institution, as well as to prepare a suitable working environment for the working individuals. Among the most important concepts in studies on this subject are "organizational climate" and "job satisfaction". These concepts are important in terms of determining the organizational structure and improving the working motivation of the personnel. The aim of this study is to reveal the effect of the organizational climate of the employees in the chain restaurant businesses operating in Turkey on their job satisfaction. In addition, with this study, it is also included in the study objectives to determine the organizational climate structures of the chain food and beverage businesses in Turkey and to what extent the job satisfaction structure of the employees is and the difference in the measure according to the demographic characteristics of the personnel. The study is based on online survey results applied to individuals working in chain food and beverage businesses operating in Turkey in 2022. The data obtained were analyzed using the package program (IBM SPSS), and the hypotheses formed for the research were tested with frequency, ANOVA and T-test after the normality, validity and reliability analyzes. As a result of the analyzes, it was concluded that the job satisfaction of the personnel in the chain restaurant businesses that have an organizational climate is highly affected by this organizational structure.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics