FEN EĞİTİMİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ VE PROJE TABANLI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2023-12
Yayımlanma Tarihi: 2023-07-04 16:32:33.0
Language : Türkçe
Konu : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Number of pages: 113-138
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, bilgisayar destekli ve proje tabanlı öğretim yöntemlerine uygun hazırlanan etkinliklerle yapılan öğretimin beşinci sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına etkisini incelemektir. Çalışmada nicel araştırma desenlerinden yarı deneysel desen tercih edilmiştir. Araştırma, 2021-2022 eğitim- öğretim yılı bahar döneminde Kayseri il merkezindeki bir ortaokulun beşinci sınıfında öğrenim gören 60 öğrenciyle yürütülmüştür. Araştırmada beşinci sınıf fen filimleri dersi “Işığın Yayılması” ünitesinin öğretimi öğretim programına uygun olarak beş hafta süreyde gerçekleştirilmiştir. Öğretim, kontrol grubunda ders öğretmenine müdahalede bulunmadan, deney 1 (D1) grubunda proje tabanlı öğretim ile ve deney 2 (D2) grubunda bilgisayar destekli öğretim yöntemi ile işlenmiştir. Verileri toplamak için araştırmada akademik başarı testi (ABT) kullanılmıştır. Uygulama öncesi ve sonrası olmak üzere akademik başarı testi, kontrol, D1 ve D2 gruplarına iki defa uygulanmıştır. Toplanan veriler normal dağılım gösterdiğinden, verilerinin analizi t-testi ve ANOVA ile yapılmıştır. Analizler sonucunda, D1 ve D2 grubundaki öğrencilerin son test puanlarının, kontrol grubu öğrencilerine göre anlamlı düzeyde artmış olduğu görülmüştür. Proje tabanlı ve bilgisayar destekli öğretim yöntemi arasında istatistiksel bakımdan anlamlı bir fark bulunmamıştır. Yapılan analizler neticesinde görülmüştür ki,  proje tabanlı öğretim ile bilgisayar destekli öğretim yöntemlerinin uygulandığı gruplardaki akademik başarı punları kontrol grubu öğrencilerine kıyasla daha fazladır. Çalışma bulguları benzer araştırmalar ile mukayese edilerek tartışılmış ve öneriler sunulmuştur.

 

Keywords

Abstract

The aim of this research is to examine the effect of teaching with activities prepared in accordance with computer-assisted and project-based teaching methods on the academic achievement of fifth grade students. In the study, quantitative research method and quasi-experimental design with pre-test and post-test control groups were preferred.. Before and after the application, the academic achievement test was applied twice to the control, D1 and D2 groups. Since the collected data showed normal distribution, the analysis of the data was done with t-test and ANOVA. As a result of the analysis, it was seen that the post-test scores of the students in the D1 and D2 groups increased significantly compared to the students in the control group. There was no statistically significant difference between project-based and computer-assisted teaching methods. As a result of the analysis, it was seen that the academic achievement scores of the groups in which project-based teaching and computer-aided teaching methods were applied were higher than the control group students. The findings of the study were compared with similar studies and discussed and suggestions were presented.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics