FEN EĞİTİMİNDE 3E, 4E, 5E VEYA 7E ÖĞRENME MODELLERİNİN KULLANILDIĞI BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN İÇERİK ANALİZİ

Author:

Year-Number: 2023-13
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-27 10:55:13.0
Language : Türkçe
Konu : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Number of pages: 74-103
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, Türkiye’de 2000-2021 yılları arasında fen eğitimi alanında 3E, 4E, 5E veya 7E öğrenme modeli kullanılarak yürütülen makale çalışmalarının içerik analizi ile incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada 117 makale incelenmiştir. Araştırmada incelenen çalışmaların, yayınlanma yılı, araştırma yöntemleri, araştırma desenleri, örneklem grupları, örneklem büyüklükleri, veri toplama araçları, veri analiz yöntemleri ve çalışma konu alanlarına göre sınıflandırılarak analiz edilmiştir. Analiz sonucunda elde edilen veriler tablo ve grafikler halinde sunularak yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda 2000-2021 yılları arasında yapılan fen eğitimi alanında 3E, 4E ve 7E öğrenme modeli konulu çalışmaların son yıllarda giderek azaldığı görülürken 5E öğrenme modeli konulu makale çalışmalarının son yıllarda artış gösterdiği görülmektedir. Araştırmada çoğunlukla nicel araştırma yöntemi, desen olarak ise yarı deneysel desenin kullanıldığı, çalışmaların çoğunluğunda çalışma grubu olarak ortaokul veya lise öğrencileri ile çalışıldığı ve çoğunlukla 41-60 kişilik katılımcı ile yürütüldüğü tespit edilmiştir. İncelenen çalışmalarda veri toplama aracı olarak çoğunlukla başarı testi, tutum ölçeği ve görüşme formunun kullanıldığı, t-testi ile veri analizleri yapılmıştır. İncelenen çalışmalarda araştırma konusu olarak en çok akademik başarının araştırıldığı tespit edilmiştir. Sonraki araştırmalar için uluslararası fen eğitimi alanında yapılan 3E, 4E, 5E veya 7E öğrenme modeli kullanılan çalışmaların incelenmesi önerilmiştir

Keywords

Abstract

In this study, it is aimed to analyze the article studies carried out using the 3E, 4E, 5E or 7E learning model in the field of science education in Turkey between the years 2000-2021 with content analysis. 117 articles were examined in the study. The studies examined in the research were analyzed by classifying them according to the year of publication, research methods, research designs, sample groups, sample sizes, data collection tools, data analysis methods and study subject areas. The data obtained as a result of the analysis were presented in tables and graphics and interpreted. As a result of the research, it is seen that the studies on 3E, 4E and 7E learning models in the field of science education conducted between 2000-2021 have decreased gradually in recent years, while the number of articles on the 5E learning model has increased in recent years. It was determined that mostly quantitative research method was used in the research, quasi-experimental design was used as the design, the majority of the studies were conducted with secondary school or high school students as the study group, and mostly with 41-60 participants. In the studies examined, data analyzes were carried out with the t-test, where mostly achievement test, attitude scale and interview form were used as data collection tools. In the studies examined, it has been determined that academic success is the most researched subject. For further research, it is recommended to examine the studies using 3E, 4E, 5E or 7E learning models in the field of international science education.

Keywords