GELECEĞİ GÜÇLENDİRMEK: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞİMİN GELİŞTİRİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2024-14
Yayımlanma Tarihi: 2024-07-04 10:02:36.0
Language : İngilizce
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 118-137
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dünyanın yaşanabilirliğinin sürdürülmesi büyük ölçüde sürdürülebilir kalkınma konusundaki farkındalığın artmasına bağlıdır. İnsanların sürdürülebilir kalkınmayı günlük yaşamlarına dahil etmelerine yardımcı olmak eğitim kurumlarının görevidir. Bu çalışmada halkın eğitim hayatındaki en etkili kurumlardan biri olan üniversite düzeyindeki öğrencilerin sürdürülebilir kalkınma farkındalıklarının araştırılması amaçlanmıştır. Bu temel amaca yönelik veriler Sürdürülebilir Kalkınma Farkındalık Ölçeği (Atmaca vd., 2019) aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmaya gönüllü olarak 336 üçüncü ve son sınıf üniversite öğrencisi katılmıştır. Araştırmanın sonuçları, sınıflar arasında anlamlı bir fark olmadığını gösterdi. Ayrıca farklı fakültelerdeki öğrenciler arasında da anlamlı bir farklılık ortaya çıkmamıştır. Tek önemli fark, genel sürdürülebilirlik gelişimi farkındalığı açısından cinsiyetler arasında bulundu. Ancak alt ölçekler açısından cinsiyetler arasındaki fark incelendiğinde sosyal (p=,003) ve çevresel (p=,030) sürdürülebilirlik kalkınma farkındalığı anlamlı düzeyde farklı görünürken, ekonomi açısından yeterli bir farklılık ortaya çıkmamıştır.

Keywords

Abstract

Maintaining the world's livability depends heavily on increasing awareness of sustainable development. It is the duty of education institutions to help people incorporate sustainable development into their daily lives. In this study, being one of the most influential institutions in the education life of the people, university level students’ sustainable development awareness was aimed to be investigated. Data, for this major purpose were gathered through Sustainable Development Awareness Scale (Atmaca et al., 2019). 336 junior and senior level university students took part in the study on voluntary basis. The results of the study showed that there is no significant difference between grades. Additionally, no significant difference appeared among students of different faculties. The only significant difference was found between genders in overall sustainability development awareness. However, when the difference between genders with regards to subscales was analyzed, while social (p=,003) and environmental (p=,030) sustainability development awareness appeared to be significantly different, no sufficient difference revealed with regards to economy.Maintaining the world's livability depends heavily on increasing awareness of sustainable development. It is the duty of education institutions to help people incorporate sustainable development into their daily lives. In this study, being one of the most influential institutions in the education life of the people, university level students’ sustainable development awareness was aimed to be investigated. Data, for this major purpose were gathered through Sustainable Development Awareness Scale (Atmaca et al., 2019). 336 junior and senior level university students took part in the study on voluntary basis. The results of the study showed that there is no significant difference between grades. Additionally, no significant difference appeared among students of different faculties. The only significant difference was found between genders in overall sustainability development awareness. However, when the difference between genders with regards to subscales was analyzed, while social (p=,003) and environmental (p=,030) sustainability development awareness appeared to be significantly different, no sufficient difference revealed with regards to economy.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics