Binali Selman’dan Derlenmiş, TRT THM Repertuvarı’nda Bulunan Eserlerin Müzikal Açıdan İncelenmesi
In the TRT THM Repertoire Compiled by Binali Selman Musical Analysis of the Works

Author : Hasan Hüseyin Şahin - Hasan Hüseyin ŞAHİN, Sertan DEMİR
Number of pages : 126-140

Summary

Türk müziğinde geçmişten günümüze kültürel değerlerimizi yaşatıp zenginleştiren ve sonraki kuşaklara aktaran mahalli sanatçılar usta çırak ilişkisinin en güzel örneklerinden biridir. Kaynak kişiler zamanla ustalarını taklit ederek kendilerini geliştirmiş ve yörenin müzikâl özelliklerini gelecekten geleceğe aktarmışlardır. Bu mahalli sanatçılardan biri de Binali Selman’dır. Türkiye’deki birçok akademisyen ve sanatçı tarafından, Binali Selman’ın icra biçimindeki ustalığı kabul edilmektedir. Ancak Binali Selman’ın icralarının yeterince araştırılmamış olduğu tespit edilmiştir. Bu konudaki eksiklik, bizi bu çalışmayı yapmaya iten en önemli etkendir. Bu araştırma Binali Selman’ın icra ettiği eserlerin temel müzik özelliklerin belirlenmesi, Binali Selman’ın icralarının yeterince araştırılmamış olması ve bu eksikliği gidermek, diğer mahalli sanatçılar ile müzikal analiz bakımından benzerlik ve farklılıkların karşılaştırılması açısından önemli görülmektedir. Çalışmamızda Binali Selman’ın icra ettiği eserler farklı yönlerden incelenerek, sanatçının eserlerindeki müzikâl özellikler ortaya çıkarılmaya amaçlanmıştır. Çalışmamızda literatür tarama yöntemi kullanılmıştır. Yapılan çalışmada türküler usûl, metronom, karar sesi, makam ve ses genişliği yönlerinden analiz edilmiştir.

Keywords

Binali Selman, Türkü, Mey, Zurna, Bar

Read:1931

Download: 961