ORHAN KEMAL’İN “BEREKETLİ TOPRAKLAR ÜZERİNDE” ADLI ESERİNDE GÖÇ OLGUSU VE ÖTEKİ
THE MIGRATION PHENOMENON AND THE OTHER IN ORHAN KEMAL'S “ON FERTILE LANDS”

Author : Engin Bölükmeşe
Number of pages : 57-72

Summary

Bu çalışmada Orhan Kemal’in “Bereketli Topraklar Üzerinde” adlı eserinde, göç olgusunun nasıl işlendiği ve aktarıldığı ayrıca göç sonucu gerçekleşen “ötekileştirmenin” boyutu-kapsamı irdelenecektir. 1950’li yıllarda sanayileşmenin hızlanması, köyden kente göçün başlaması ve özellikle de üretim merkezlerinden birisi olan ve iç göç talebinin en yoğun olduğu Çukurova bölgesine göç edenlerin dramı incelenecektir. 1950’li yılların Türkiye’sinin eserde nasıl işlendiği, ekonomik sıkıntılar sonucu göç etmeye mecbur kalan kitlelerin, sanayileşme sürecinde hangi olumsuz durumlara maruz kaldıkları, neden ve nasıl ötekileştirildikleri sosyolojik eleştiri bağlamında tespit edilmeye çalışılacaktır.

Keywords

Orhan Kemal, Öteki, Bereketli Topraklar üzerinde, Göç

Read:1315

Download: 367