BİREYLERİN İNTERNETTEN ÖĞRENDİKLERİ SAĞLIK BİLGİSİNİN SAĞLIK HİZMETLERİNE YANSIMASI: BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARI PERSPEKTİFİ


Araştırmanın amacı, hastaların internetten sağlık bilgisi edinmesinin sağlık hizmetlerine yansımalarını birinci basamak sağlık çalışanları perspektifinden incelemektir. Tanımlayıcı tipte olan çalışmanın evrenini 94 sağlık çalışanı oluşturmuştur. Çalışmada araştırmacılar tarafından literatür taranarak hazırlanan anket formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde sayı, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma gibi tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. İnternetten sağlık bilgisi edinerek birinci basamak sağlık merkezlerine başvuran hastaların % 74.6'sı 25-34 yaş grubundadır. İyi eğitim seviyesine (% 55.2) ve iyi maddi duruma (% 56.7) sahip, özellikle kadın hastalarda (% 93.5) internetten sağlık bilgisi edinme oranı yüksektir. Birinci basamak çalışanlarına göre; hastaların sağlık bilgisi arama davranış amacı % 15.5 ile bebek beslenmesi, bilgiyi arama zamanı ise % 54.5 ile doktora/sağlık merkezine ilk başvuru öncesidir. Birinci basamak çalışanlarının %35.4'ü hastaların internetten bilgi edinmesinin sağlık hizmetlerini zorlaştırdığını belirtmektedir. Sağlık çalışanlarına göre hastalar internetten hem hastalık süreçleri hem de sağlığı koruma ve geliştirme konularında sağlık bilgisi edinmektedirler. Ancak hastaların edindikleri bu bilgiler sağlık hizmetlerini kolaylaştırmamaktadır.


Keywords


Birinci Basamak, İnternet, Sağlık Bakımı, Sağlık Bilgisi.

Author: Makbule Tokur Kesgin - Songül Çağlar
Number of pages: 18-34
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/sbe.39479
Full text:
Paylaş:
Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Electronic Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.