BİREYLERİN İNTERNETTEN ÖĞRENDİKLERİ SAĞLIK BİLGİSİNİN SAĞLIK HİZMETLERİNE YANSIMASI: BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARI PERSPEKTİFİ
REFLECTİON OF HEALTH INFORMATİON WHİCH PATİENTS’ OBTAİNED FROM THE INTERNET TO HEALTH SERVİCES: PRİMARY HEALTH CARE WORKERS PERSPECTİVE

Author : Makbule Tokur Kesgin - Songül Çağlar
Number of pages : 18-34

Summary

Araştırmanın amacı, hastaların internetten sağlık bilgisi edinmesinin sağlık hizmetlerine yansımalarını birinci basamak sağlık çalışanları perspektifinden incelemektir. Tanımlayıcı tipte olan çalışmanın evrenini 94 sağlık çalışanı oluşturmuştur. Çalışmada araştırmacılar tarafından literatür taranarak hazırlanan anket formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde sayı, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma gibi tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. İnternetten sağlık bilgisi edinerek birinci basamak sağlık merkezlerine başvuran hastaların % 74.6'sı 25-34 yaş grubundadır. İyi eğitim seviyesine (% 55.2) ve iyi maddi duruma (% 56.7) sahip, özellikle kadın hastalarda (% 93.5) internetten sağlık bilgisi edinme oranı yüksektir. Birinci basamak çalışanlarına göre; hastaların sağlık bilgisi arama davranış amacı % 15.5 ile bebek beslenmesi, bilgiyi arama zamanı ise % 54.5 ile doktora/sağlık merkezine ilk başvuru öncesidir. Birinci basamak çalışanlarının %35.4'ü hastaların internetten bilgi edinmesinin sağlık hizmetlerini zorlaştırdığını belirtmektedir. Sağlık çalışanlarına göre hastalar internetten hem hastalık süreçleri hem de sağlığı koruma ve geliştirme konularında sağlık bilgisi edinmektedirler. Ancak hastaların edindikleri bu bilgiler sağlık hizmetlerini kolaylaştırmamaktadır.

Keywords

Birinci Basamak, İnternet, Sağlık Bakımı, Sağlık Bilgisi.

Read:1411

Download: 431