TÜRKİYE’DE Kİ AİLE POLİTİKALARINA DAİR BİR DEĞERLENDİRME
AN EVALUATION OF THE FAMILY POLICY IN TURKEY

Author : - MUHLİS ARSLAN
Number of pages : 20-42

Abstract

Küreselleşme, sanayileşme ve kentleşme gibi etkenler sonucunda ortaya çıkan değişim ve dönüşüm aile kurumunu da değiştirmiştir. Artık aileler geçmişte olduğundan çok daha fazla desteklenmeye ihtiyaç duymaktadır. Bu durum da aile politikası kavramını doğurmuştur. Aile politikası kavramının farklı pencerelerden farklı biçimlerde ele alındığı görülmektedir. Ülkemizde konuya ilişkin literatür incelendiğinde ise, aile politikaları konusunda kapsamlı teorik incelemelerin ve uygulanan politikaların etkinliğine yönelik akademik çalışmaların yeterince yapılmadığı görülmektedir. Ülkemizde, aile politikası konusu kavram, kapsam, amaçlar, eğilimler gibi yönlerden yeterince tartışılmamış hatta bu hususlar terminolojik olarak dahi yeterince izah edilememiştir. Yine ülkemizde aile politikaları konusundaki çalışmalar genel olarak, tek bir konuya yoğunlaşmaktadır. Aile politikaları konusunun bir bütün olarak ele alınarak etkinliğinin incelendiği çalışmalara ise rastlanmamaktadır. Buradan yola çıkılarak bu çalışmada konu; teorik açıdan geniş bir şekilde ele alındıktan sonra, Türkiye’deki aile politikaları tüm yönleriyle ortaya konmaya çalışılmış, uygulanan politikaların etkinliği ayrıntılı olarak incelenmiş ve konuya ilişkin değerlendirmeler yapılarak öneriler sunulmuştur. Çalışmada Türkiye’deki aile politikalarının özellikle son yıllarda önemli mesafeler kat ettiği, konunun etkin bir şekilde yürütüldüğü, bununla birlikte gerek politika oluşturma sürecinde gerekse oluşturulan politikaların uygulanmasında halen çeşitli eksikler olduğu değerlendirilmiştir.

Keywords

Read:2439

Download: 1136