ANTİ-ESTETİK ÖNERMEDEN TRANS-ESTETİĞE YENİDEN TANIMLANAN ESTETİK VE GÜNÜMÜZ SANATINDA GÖRÜNÜRLÜĞÜ
REDEFINED AESTHETICS FROM ANTI-AESTHETICS THESIS TO TRANS-AESTHETICS and ITS VIEWABILITY in TODAY’S ART

Author : - Orçun Çadırcı
Number of pages : 67-78

Abstract

Bu bildiri estetiğin, anti-estetikten trans-estetiğe değin yaşadığı dönüşümü incelemeyi ve günümüz sanatındaki karşılıklarını tartışmayı amaçlamaktadır. Ek olarak bu araştırma yöntem itibariyle çağdaş sanat tartışmalarını irdeleyerek günümüz sanatında estetiğin görünürlüğünü odak alacaktır. Bu anlamda günümüz sanatını post-estetik olarak tanımlayan Kuspit, bunu yaratıcı edimin özü olan estetiğin reddedilmesine bağlar ve bunun sanattan sanat olmayan şeye doğru geri gidişe yol açtığını savunur. Oysa Duchamp’a göre sanat eserinin anti-estetik olması gereklidir. Zira estetik duygu engellenmiş, yönlendirilmiş duygudur. Çünkü Duchamp’ı asıl ilgilendiren şey, sanat eserinden ziyade, eseri yaratan edimin kendisidir. Anti-estetikya da post-estetik mesele üzerine Fransız düşünür Baudrillard’da bir başka perspektif ortaya koyar: Trans-estetik. Düşünür ortaya koyduğu ‘trans’ yani aşırılık düşüncesi ile topyekûn bir kültürel dönüşümü işaret eder. Bu çerçevede trans-estetik düşüncesi, estetiğin görsel sanatların ulaştığı noktayı analiz edebilmek adına önem arz etmektedir. Özet olarak, estetiğin halleri üzerinde durularak ulaşılacak sonuç ve çıkarımların günümüz sanatındaki karşılıkları sorunsalını da birperspektiftenanlaşılırkılacaktır.

Keywords

Read:2425

Download: 1137