ÖRGÜTLERDE KAYITSIZLIK DAVRANIŞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
THE SURVEY ON INDIFFERENCE BEHAVIOR IN ORGANIZATIONS

Author : - Canan Aydoğdu, Ayşehan Çakıcı
Number of pages : 96-117

Abstract

Kayıtsızlık kavramı, bireylerin kişilere, olaylara karşı umursamaz tavır içine girerek ilgisiz kalması olarak tanımlanmaktadır. Bu kavram, her alanda görülen ve bireylere zarar veren bir durumdur. Çalışmanın amacı, örgüt yazınında az çalışılmış kayıtsızlık kavramını irdelemek ve örgütlerde kayıtsızlık düzeyini araştırmaktır. Araştırma verileri, anket yöntemi kullanılarak yüz yüze olarak toplanmış ve araştırma Nisan ve Mayıs 2016 tarihleri arasında, Ankara ve Mersin illerinde yapılmıştır. Araştırma, kamu ve özel sektör çalışanlarından 692 kişiye uygulanmıştır. Araştırma sonucunda kayıtsızlık, işe, müşteriye, örgüte, etik normlara, takım arkadaşlarına ve yöneticiye karşı kayıtsızlık olarak altı boyutta toplanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen verilere, t-tesi, ANOVA uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, çalışanların kayıtsızlık düzeyinin düşük olduğu görülmüştür. Yapılan analizler sonucunda, eğitim, cinsiyet ve sektör arasında anlamlı ilişki bulunduğu tespit edilmiştir. Diğer yandan, yapılan faktör analizi sonucuna göre, kayıtsızlığın en fazla görüldüğü boyut örgüte karşı kayıtsızlık olurken en az görüldüğü boyut, müşteriye karşı kayıtsızlıktır. Bu bağlamda kayıtsızlık kavramının daha net olarak anlaşılması için başka değişkenlerle ilişkilendirilmesi önerilmektedir.

Keywords

Read:2470

Download: 1137